Zakład Informatycznych Technologii Morskich został utworzony z dniem 1.10.2010 na mocy zarządzeniem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie nr 28/2010. Wchodzi on w skład Instytutu Technologii Morskich znajdującego się na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zakład sprawuje opiekę merytoryczną nad kierunkiem studiów Informatyka, jak również nad specjalnością Morskie Systemy Informatyczne prowadzoną w ramach kierunku Nawigacja. Poza działalnością dydaktyczną i organizacyjną w ramach zakładu prowadzone są badania naukowe z zakresu szeroko rozumianych informatycznych technologii morskich.